Chung Long Industrial Plastic Factory

Chung Long Industrial Plastic Factory 2023-10-28T13:26:44+07:00

Project Description

CHUNG LONG INDUSTRIAL PLASTIC FACTORY

Project Details
CUSTOMERS

Chung Long Industrial Polymer Co.,Ltd

ADDRESS

Nhon Trach 2 Industrial Park, Dong Nai

PROJECT TYPE

Industrial factory

CONTRACTOR

Nam Trung Cons

Lấy Báo Giá